INVL Logo

INVL Life

INVL Life võttis üle Mandatum Life’i äriüksused Baltikumis

Soome elukindlustusselts Mandatum Life Insurance Company Limited andis oma Baltikumi tegevuse üle ettevõttele INVL Life, mis kuulub üle 30 aasta tegutsenud investeerimisgruppi INVL.  INVL Life võttis üle  Mandatum Life’i Baltikumi elukindlustustegevuse Eesti, Läti ja Leedu filiaalides, sealhulgas töötajad, 1. juulil 2022.

Ühendasime INVL grupi 30-aastase investeerimiskogemuse ning Põhjamaade elukindlustusalased kompetentsid ja traditsioonid Baltikumis. INVL grupp soovib aidata inimestel tagada enda ja oma lähedaste rahalise heaolu ja turvalisuse elu erinevates etappides: pakume elukindlustuse, pikaajalise investeerimise ja pensioni kogumise lahendusi.

Ettevõttest INVL Life

INVL Life on elukindlustusselts ning kuulub INVL investeerimis- ja elukindlustusgruppi. INVL investeerimisgrupp on tegutsenud üle 30 aasta ja on kasvanud üheks suurimaks investeerimisteenust pakkuvaks grupiks Baltikumis.

INVL Life’i põhikapital on 48 miljonit eurot. Tegemist on Balti riikides registreeritud elukindlustusseltside seas ühe suurema aktsiakapitaliga ettevõttega.  Vaatame tulevikku pikas perspektiivis ja oleme moodustanud aktsiakapitali, millest piisab Mandatum Life’i kindlustusportfelli ülevõtmiseks ja elukindlustustegevuse edasiarendamiseks.

INVL Life võttis üle kogu Mandatum Life’i elukindlustusäri Balti riikides 1. juulil 2022.

INVL Life loodi 11. augustil 2021. Leedu Pank väljastas ettevõttele kindlustustegevuse litsentsi 8. märtsil 2022.

Rasa Kasperavičiūtė
Rasa Kasperavičiūtė

INVL Life tegevjuht, juhatuse esimees

Rasa Kasperavičiūtė
Rasa Kasperavičiūtė

INVL Life tegevjuht, juhatuse esimees

Vytenis Lazauskas
Vytenis Lazauskas

juhatuse liige, INVL Asset Managementi finantsüksuse juht

Vytenis Lazauskas
Vytenis Lazauskas

juhatuse liige, INVL Asset Managementi finantsüksuse juht

Martynas Samulionis
Martynas Samulionis

juhatuse liige, investeerimisfondi INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II juhtivpartner

Martynas Samulionis
Martynas Samulionis

juhatuse liige, investeerimisfondi INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II juhtivpartner

Mida oodata?

Kõik INVL Life’i poolt üle võetud Eestis, Lätis ja Leedus asuvate filiaalide kaudu sõlmitud Mandatum Life’i klientide kindlustuslepingud jätkusid teatud muudatustega, mis on seotud allpool kirjeldatud investeerimisportfellide muutmisega.

Kliendid ei pidanud investeerimisportfellide muudatustega nõustumise korral tegema täiendavaid toiminguid, aga võisid esitada soovi korral korralduse kogunenud kapitali ümber paigutamiseks või investeerimisplaani muutmiseks.

Mandatum investeerimisportfellidesse kogunenud kapital viidi üle võimalikult sarnastesse INVL Life uutesse investeerimisportfellidesse.

Mis muutus seoses investeerimisportfellide muudatustega?

  • Mandatum investeerimisportfellide osakud asendati INVL Life investeerimisportfelli osakutega. Osakute arvu muutus tulenes investeerimisportfellide osakute hinna erinevusest. Osakute arvu muutus ei mõjutanud kogunenud kapitali suurust.
  • Olemasoleva investeerimisportfelli nimi muudeti kindlustuslepingu kogunenud kapitalis ja/või investeerimisplaanis.
  • Kliendid, kelle kindlustuslepingute kogutud kapital või investeerimisplaan oli enne investeerimissuundade muutmist seotud Mandatum Life’i suundadega, said soovi korral lisaks kindlustuslepingu tingimustes sätestatud majandusaasta aruannetele võimaluse saada oma toodete ülevaateid ka üks kord kvartalis.

Allolevas tabelis on ära toodud, kuidas muutusid teie valitud Mandatum investeerimisportfell pärast tegevuse üleviimist:

Mandatum investeerimisportfell enne üleviimist INVL Life investeerimisportfell pärast üleviimist
Mandatum Allocation Equity+ (Riskitase 3) INVL Index Plus (Riskitase  4).
Danske Invest Compass Equity Fund (Riskitase 5)
Danske Invest 2040 Fund (Riskitase 5)
Mandatum Pension+ (Riskitase  3)
Mandatum Allocation 80 (Riskitase  3) INVL Index Plus 80 (Riskitase  4).
Danske Invest Compass 75 Fund (Riskitase   5)
Danske Invest 2030 Fund (Riskitase  5)
Mandatum Allocation 50 (Riskitase  3) INVL Index Plus 50 (Riskitase  3).
Danske Invest Compass 50 Fund (Riskitase  4)
Mandatum Pension (Riskitase  2)
Mandatum Allocation 25 (Riskitase  2) INVL Index Plus 25 (Riskitase  2).
Danske Invest Compass 25 Fund (Riskitase  4)
Mandatum Allocation Fixed Income (Riskitase  2) INVL Fixed Income (Riskitase  2).
Danske Invest Bond Fund (Riskitase  3)
Danske Invest Compass Liquidity Fund (Riskitase  3)
Mandatum Money Portfolio (Riskitase  2)
Mandatum AM Money Abs (Riskitase  2)
Mandatum AM Fixed Income Portfolio (Riskitase  2) INVL Corporate Debt (Riskitase  3).
Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR (Riskitase  4) INVL Nordic High Yield Debt (Riskitase  5).
Danske Invest Euro Sustainable High Yield Fund (Riskitase  3)
Danske Invest Emerging Markets Debt Fund (Riskitase  4) INVL Emerging Markets Debt (Riskitase  5).
Mandatum Emerging Markets Bond Index (Riskitase  3)
Mandatum Gold Index (Riskitase  4) INVL Gold (Riskitase  4).
Mandatum USA Index (Riskitase  5) INVL USA Equity (Riskitase  5).
Danske Invest USA Index (Riskitase  6)
Mandatum Emerging Markets Index (Riskitase  4) INVL Emerging Markets Equity (Riskitase  4).
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund (Riskitase  6)
Danske Invest China Fund (Riskitase  6)
Danske Invest India Fund (Riskitase  6)
Danske Invest Russia Fund (Riskitase  6)*
Mandatum AM Global Sustainable Equity (Riskitase  4) INVL Global Sustainable Equity (Riskitase  4).
Mandatum Global Climate Index (Riskitase  4)
Mandatum AM Slim Tail World Equity (Riskitase  4)
Mandatum Life Global Brands 8/2022 Aggressive (Riskitase  4)
Danske Invest ESG Equities Fund (Riskitase  5)
Danske Invest Japanese Equity Fund (Riskitase  6)
Mandatum AM Managed Futures (Riskitase  3)
Mandatum AM European Small & Mid Cap (Riskitase  4) INVL Europe Equity (Riskitase  4).
Danske Invest European Equity Fund (Riskitase  5)
Mandatum Finland Index (Riskitase  5) INVL Northern Europe Equity (Riskitase  4).
Mandatum Nordic Equity (Riskitase  4)
Mandatum Life Nordic Potential 10/2023 Aggressive (Riskitase  3)
Mandatum Life Nordic Potential 10/2023 Moderate (Riskitase  2)
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund (Riskitase  5)
Danske Invest Finnish Equity Fund (Riskitase  6)

 

KKK

Mis sai minu lepingust?

Viisime Mandatum Life’i Balti riikide kindlustuse äritegevuse ülemineku tehingu lõpule 31. augustil 2022. Saime järelevalveasutustelt, konkurentsinõukogult ja teistelt vastutavatelt asutustelt vajalikud litsentsid ja tegevusload. Oleme kõik load kätte saanud.

Pärast tehingu lõpuleviimist võttis kindlustusseltsi tegevusluba omav investeerimisgrupi ettevõte INVL Life üle kõik Mandatum Life’i õigused ja kohustused, mis olid seotud kindlustuslepingutega Balti riikides, ning jätkas nende täitmist. Kõik INVL Life’i poolt üle võetud Mandatum Life’i klientide kindlustuslepingud, mis olid sõlmitud Eestis, Lätis ja Leedus asuvate filiaalide kaudu, jäid kehtima neis sätestatud tingimustel, seega ei pidanud kliendid ise midagi tegema. Kõigil investeerimisriskiga elukindlustuse klientidel on jätkuvalt õigus muuta enda lepinguga seotud investeerimisportfelle.

Kindlustuslepingute üleandmise kohta andsime vastavalt kehtestatud korrale üksikasjalikku teavet nii avalikes teadaannetes kodulehel, kui ka isiklikult e-posti ja/või tavaposti teel.

Kas kindlustuslepingu tingimused muutusid?

Kõigile kindlustuslepingutele kohaldatavad tingimused ja hinnakirjad jäid kehtima nii, nagu need olid kliendilepingus märgitud. Pärast ülemineku lõpuleviimist muutusid kindlustusandja ja investeerimisportfelli haldur – selleks sai investeerimisgrupi INVL kindlustusselts INVL Life. See ettevõte võttis üle kõik Mandatum Life’i õigused ja kohustused. Mandatum investeerimisportfellidesse kogunenud kapital viidi üle sarnastesse INVL Life uutesse investeerimisportfellidesse. Ühendades sarnased strateegiad, säilitas INVL Life enamiku populaarsematest investeerimisportfellidest. Kindlustuslepingutes asendati Mandatum Life’i portfelli investeerimisosakud INVL Life’i portfelli investeerimisosakutega. Investeerimisosakute arv muutus seoses portfellide osakuhindade erinevusega. Osakute arvu muutus ei mõjutanud kogutud kapitali suurust.

Mandatum investeerimisportfellidesse kogunenud kapital viidi üle sarnastesse INVL Life uutesse investeerimisportfellidesse ja Mandatum Life kindlustuslepingu kogunenud kapitalis ja investeerimisplaanides olevad investeerimisportfellid muudeti INVL Life investeerimisportfellideks vastavalt tabelile.

Millistel tingimustel saab kindlustusvõtja keelduda kindlustuslepingu INVL Life’ile üleandmisega ja see lõpetada?

Kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping igal ajal üles öelda, teatades sellest kindlustusandjale kirjalikult ning esitades kindlustusandja nõutud dokumendid ja teabe.

Lepingud lõpetatakse kindlustuslepingule kohaldatavates kindlustustingimustest sätestatud korras. Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu lõpetamisel makstakse tagastusväärtus kindlustusvõtjale välja vastavalt lepingu tingimustele.

Millised uued võimalused avas tehing kindlustusvõtja jaoks?

Pärast kavandatud tehingu lõpuleviimist oli Mandatum Life’i Baltikumi klientidel võimalus soetada investeerimisgrupi INVL poolt sel ajal vastavas riigis levitatavaid pikaajalisi säästmis- ja investeerimislahendusi alates investeerimis- ja pensionifondidest, üksikportfellidest kuni omakapitali ja muude alternatiivsete investeeringuteni.

Mandatum Life’i varahaldusklientidele pakkusime INVL Family Office’i teenuseid. Nende hulka kuulusid perekonna vara strateegia väljatöötamine, kolmandate osapoolte toodete ja teenuste analüüs, klientide huvide esindamine, maksu- ja päranduse planeerimise lahendused ning muud rahalise heaoluga seotud teenused.

Tegutsedes kolmes Balti riigis, jagasime klientidega oma kogemusi. Otsime jätkuvalt parimaid lahendusi nende turvalisema finantstuleviku tagamiseks ning pakume võimalust saada ühest kohast rohkem finantsteenuseid.

Millisest kohast saan jälgida oma kindlustuslepingu staatust? Kas saan jätkuvalt kasutada iseteenindus- ja muid portaale?

Säilitasime ja arendasime Mandatum Life’i olemasolevad klienditeeninduskeskkonnad, et tagada mugav ja kõrgetele teenindusstandarditele vastav klienditeenindus. Samuti pakume kliendile, kellel on mitu erinevat teenust, võimalikult lihtsat ja kerget ligipääsu teenustele ja nende kohta käivale teabele. Kõigist planeeritavatest muudatustest teavitame ette kliendi valitud viisil.

Mis sai automaatsetest maksetest (e-arvetest)?

Kliendil ei ole vaja midagi teha. Kui on vaja rakendada täiendavaid meetmeid, siis teavitame sellest lepingusse märgitud viisil või www.invl.ee.

Kuhu peaksin pöörduma, kui mul on küsimusi?

Kõik Mandatum Life’i nõustajad jäid samaks.

 

Rohkem teavet saate, kui pöördute INVL Life’i poole:

  • telefonil +372 681 2300;
  • aadressil: Lõõtsa 12, Ülemiste City, Tallinn, 10415, EESTI;
  • e-posti aadressil: [email protected].

 

Kui Teil on küsimusi investeerimisgrupi INVL teenuste kohta, võtke ühendust meie klienditeenindusega alljärgnevalt:

Pensioni- ja muud investeerimistooted Leedus:

„Šeimos biuro paslaugos“ Leedus: