INVL Logo

Privaatsuspoliitika

1       Dokumendi eesmärk

Käesolevas privaatsuspoliitikas teavitame me teid sellest, kuidas me INVL Life’is kasutame isikuandmeid, sealhulgas missuguseid isikuandmeid me töötleme, kuidas me teie andmeid kasutame ja millised õigused teil seoses teie andmete töötlemisega on. Üksikasjalikumat informatsiooni leiate te meie registrite kirjeldustest ja institutsionaalsetest klientidest liikmeid puudutavates kirjeldustest. Te leiate need, valides allpool selle grupi, kuhu te kuulute.

 • INVL Life kliendid
 • INVL Life kindlustuslepinguga kindlustusvõtjad, kindlustatud ja väljamaksete saajad
 • Praegused, endised ja potentsiaalsed INVL Life kliendid ja INVL Life veebilehe külastajad
 • Tööotsijad

2       Üldine informatsioon Privaatsuspoliitika kohta

INVL Life kliendina usaldate te meie kätte oma isikuandmed. Oma andmete meiega jagamine võimaldab meil teid paremini teenindada, näiteks pakkuda teile tooteid ja teenuseid, mis on teile rohkem sobivamad ning teid paremini aidates, kui te meiega ühendust võtate. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas ja miks me teie isikuandmeid töötleme ja mis tüüpi andmeid me kogume. Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõikidele INVL Life tööprotsessidele, mis on seotud isikuandmete töötlemisega. Näidetena kuuluvad siia alla meie on-line teenuste kasutamine, kindlustuse taotlemine või kindlustusnõude esitamine ning meie varahaldusteenuste kasutamine. Käesolev privaatsuspoliitika hõlmab INVL Life ettevõtteid, koos oma Baltimaades asuvate filiaalidega. Palun vaadake käesoleva privaatsuspoliitika lõpus olevaid kontakte.

Andmekaitseks nimetatakse isikuandmete kaitsmist ja nimetatud andmete asjakohast töötlemist. Isikuandmed tähendavad teavet, mida võib kasutada teie tuvastamiseks. Privaatsuspoliitikat kohaldatakse füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisele. Nimetatud isikute hulka kuuluvad näiteks INVL Life erakliendid või INVL Life korporatiivklientidega seotud isikud. Käesoleva privaatsuspoliitika alajaotus 3 kirjeldab andmesubjektide kategooriaid detailsemalt. Oma õiguste kohta saate rohkem teavet lugeda käesoleva privaatsuspoliitika alajaotusest 7.

INVL Life viib isikuandmete töötlemist läbi vastavalt asjakohastele õigusaktidele, kaasa arvatud Isikuandmete kaitse üldmäärus (2016/679) ning muud kohaldatavad eeskirjad.

Teie andmete ja privaatsuse kaitse ning teie andmete turvaline töötlemine on INVL Life’ile väga olulised, seega kas olete te meie uus või juba pikaajaline klient, soovitame teil meie praktikatega tutvuda. Ja juhul, kui teil on mistahes küsimus, ärge kõhelge meiega ühendust võtta!

3       Kelle andmeid me töötleme ja kust me andmeid kogume?

INVL Life’i privaatsuspoliitikat kohaldatakse alljärgnevatele andmesubjekti kategooriatele:

 • INVL Life kliendid (näiteks kindlustatud isikud, kindlustusevõtjad, kasusaajad või korporatiivklientidega seotud isikud)
 • INVL Life turunduse sihtrühmad (näiteks eraisikud ja ettevõtted)
 • INVL Life digitaalteenuste kasutajad (veebilehed, kliendiveeb(id) jne.)
 • Isikud, kelle isikuandmeid töödeldakse vastavalt INVL Life seadusjärgsele kohustusele
 • Töötajad, tööotsijad, esindajad ja teised INVL Life heaks töötavad isikud

Isikuandmeid kogutakse peamiselt isikutelt endilt enne ja pärast kliendisuhet, tööhõivet või muud lepingulist suhet. Samuti saame me andmeid tööandjatelt seoses tööandja kollektiivkindlustuse programmiga. Me saame andmeid Eesti kindlustusfirmade Kõrgendatud riskiga isikute registrist. Samuti saame me andmeid muudelt usaldusväärsetelt osapooltelt ning volitatud isikute poolt hallatavatest avalikest registritest. Näiteks Rahvastikuregistrist, Äriregistrist ja rahvusvahelisest sanktsioonide nimekirjast.

4       Kuidas ja miks me isikuandmeid töötleme?

4.1    INVL Life kliendid

Me töötleme isikuandmeid näiteks kliendisuhete haldamiseks, seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, oma õigustatud huvide kaitseks, kuid ka otseturunduseks ja oma teenuste arendamiseks. Me töötleme isikuandmeid ainult sel määral, mis on vajalik või nagu seadus nõuab. Meie poolt töödeldavate andmete kategooriad ja töötlemise üksikasjad sõltuvad sellest, millisesse klientide või isikute gruppi te kuulute. Me kategoriseerime kliendid erinevatesse gruppidesse, mis põhineb näiteks nende tootevalikul või nende kapitaliinvesteeringul. See aitab meil igale kliendigrupile pakkuda tooteid ja teenuseid, mis neile kõige enam huvi pakkuda või neile kõige paremini sobida võiksid. Kui me pakume meie teenustega seotud investeerimislahendusi, hindame me kliendi investeerimis- ja säästmisvajadusi ning soovi ja võimet võtta riske kooskõlas meie seadusejärgse kohustusega.

Kui me töötleme kindlustusnõudeid, ei kasuta me isikuandmeid automaatsete otsuste tegemiseks. Eestis säilitame me klienditeeninduse kõnesid, et tagada klienditeeninduse kvaliteet ja kinnitada ülesandeid või tehinguid. Samuti töödeldakse isikuandmeid kliendirahuolu uuringute läbiviimiseks. Me töötleme isikuandmeid statistika tegemise eesmärgil oma seadusjärgse kohustuse täitmiseks ja tulusate teenuste kohta aruannete tegemiseks. Üksikisikud või ettevõtted ei ole nendest statistikates või aruannetes tuvastatavad.

4.2    Töötajad, tööotsijad, esindajad või muud INVL Life heaks töötavad isikud

Me töötleme isikuandmeid seoses tööhõive või muu lepingulise suhtega ja meie kui tööandja seadusjärgsete kohustuste täitmiseks, näiteks palkade, müügiboonuste, komisjonitasude välja maksmiseks ning sobiva ja nõuetekohase hindamise läbi viimiseks.

Tööotsijate puhul töötleme me isikuandmeid, mis kandidaat on meile uute töötajate leidmiseks korraldatud värbamisprotsessi jooksul esitanud.

4.3    Täpsem informatsioon

Üksikasjalikumad kirjeldused andmekategooriatest, töötlemise eesmärkidest ja õiguslikest alustest leiate te allpool meie registri kirjeldustes, valides õige registri ja millisesse gruppi te kuulute:

 • Kliendiregister (kindlustatud isikud, kindlustusvõtjad ja kasusaajad) ning nende esindajad. Potentsiaalsed ja endised kliendid. Korporatiivklientidega seotud isikud. Isikud, kelle puhul isikuandmete töötlemine on seotud andmetöötlejale sätestatud seadusjärgse kohustusega
 • Kindlustusnõuded (INVL Life kindlustuslepingu kindlustusvõtjad, kindlustatud isikud ja kindlustuse väljamakse saajad)
 • Turundusregister (INVL Life praegused, endised ja potentsiaalsed kliendid ning INVL Life veebilehe külastajad)
 • Tööotsijate register (Töösoovijad)

5       Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Me säilitame isikuandmeid nii kaua kui vajalik selle eesmärgi, milleks neid koguti, täitmiseks või nii kaua, kui seadus seda nõuab. Nii vaide esitamise tähtajad vastavalt Eesti Võlaõigusseadusele või Leedu Tsiviilseadustikule või Läti Tsiviilõigusele kui ka isikuandmete säilitamise tähtajad tulenevad seadusandlusest, mis on muuhulgas seotud rahapesu tõkestamise ja raamatupidamisreeglistikuga ja mis mõjutab eraklientide kliendiandmete säilitamise tähtaegu. Maksimaalne võimalik säilitamise aeg kehtib andmetele, millele kohaldatakse erinevat säilitamise tähtaega. Üksikasjalikumat informatsiooni isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta leiate meie spetsiifilise registri kirjeldustes.

6       Kas isikuandmeid avaldatakse või edastatakse teistele?

Isikuandmeid võidakse avaldada osapooltele väljaspool INVL Life’i selliselt, nagu seadus lubab või ette näeb. Andmeid võidakse avaldada näiteks ametivõimudele (nt. Eesti või Läti või Leedu maksuametnikud, Eesti kindlustusfirmade Kõrgendatud riskiga isikute register, samuti vastavalt kindlustustegevust reguleerivale seadusele või andmesubjekti nõusolekul). Isikuandmeid võidakse avaldada seaduses võimaldatud määral ka teistele samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele klienditeeninduse haldamise eesmärgil ja muudel klienditeenindusega seotud küsimustes, kuid ka konglomeraadi riskijuhtimise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine grupisiseselt on piiratud vajaliku hulga inimestega ning tundlikke andmete avalikustamine on keelatud.

Juhul kui me otsustame oma äriüksuseid müüa, liita või muul viisil ümber korraldada, jätab see meile õiguse avaldada ja/või edastada isikuandmeid võimalikele või tegelikele ostjatele ja nende esindajatele, või võtta vastu isikuandmeid müüjatelt või nende esindajatelt.

Isikuandmete avaldamise kohta võite lugeda lisainformatsiooni meie spetsiifilise registri kirjeldustes. Rohkem võite lugeda isikuandmete avaldamise kohta meie registrite kirjeldustes.

Põhiliselt säilitatakse ja töödeldakse isikuandmeid EL ja EMP riikides. Juhul, kui andmed edastatakse EL-st ja EMP-st väljaspool asuvatesse riikidesse, kelle osas Euroopa Komisjon ei ole andmekaitse adekvaatsuse suhtes otsust välja andnud, kanname me andmete kaitsemise eest hoolt, kasutades näiteks Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud lepingu tüüptingimusi. Tundlikke andmeid EL-st ja EMP-st väljaspoole ei edastata. Edastatud andmeid töödeldakse ainult INVL Life nimel.

7       Millised õigused teil on?

Näiteks on teil õigus oma andmetele ligi pääseda, õigus parandada ebaõigeid andmeid ja õigus andmete kustutamisele nagu allpool detailsemalt kirjeldatakse. Palun pange tähele ka seda, et INVL  Life’il on seadusjärgne kohustus mõnesid andmeid säilitada ning INVL Life’il võib olla kohustus teie andmeid töödelda ja säilitada isegi siis, kui te esitate vastuväiteid töötlemisele või palute enda andmed kustutada.

Te saate oma allpool kirjeldatud õigusi kasutada, kui võtate ühendust meie klienditeenindusega.

Me vastame teie nõudele ühe kuu jooksul alates nõude saamisest. Erilistel asjaoludel võime me pikendada ajalimiiti kahe kuu peale nagu seadusandluses lubatud, võttes arvesse nõuete keerukust ja hulka.

7.1    Õigus oma andmetele ligi pääseda

Teil on õigus saada teavet, kas INVL Life teie isikuandmeid töötleb või mitte. Juhul, kui teie isikuandmeid töödeldakse, on teil õigus andmetele ligi pääseda ja saada andmetest tasuta koopia. Seadusandlusega kindlustus- ja finantssektorile sätestatud konfidentsiaalsuskohustused (näiteks rahapesu avastamise ja tõkestamise ning terroristide rahastamisega seotud tegevus) võivad piirata teie õigust oma andmetele ligi pääseda.

7.2    Õigus oma andmeid parandada

Teil on õigus nõuda, et INVL Life parandaks mistahes ebaõiged isikuandmed ja täiendaks mittetäielikke andmeid.

7.3    Õigus andmete kustutamisele (Õigus olla unustatud)

Teil on õigus nõuda, et teie andmed kustutatakse ja juhul, kui teie andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, õigus oma nõusolek tagasi võtta. Juhul, kui te nõuate oma andmete kustutamist või oma nõusoleku tagasi võtmist, kustutame me teie andmed, kui just ei ole muud seaduslikku alust töötlemist jätkata või on meil seadusjärgset kohustust andmeid säilitada. Igal juhul kustutame me teie andmed peale säilitamise tähtaja möödumist.

7.4    Õigus oma andmete töötlemist piirata

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist juhtudel, kui esinevad seadusandluses sätestatud tingimused. Palun pange tähele ka seda, et töötlemise piiramist ei kohaldata isikuandmete töötlemisele, mis viiakse läbi INVL Life seadusjärgsete kohustuste täitmiseks.

7.5    Õigus andmete ülekantavusele

Juhul, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingu täitmisel, on teil õigus saada teie poolt meile antud isikuandmed struktureeritud ja üldkasutatavas vormingus ning õigus lasta edastada elektroonilised andmed teisele andmetöötlejale.

7.6    Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele juhul, kui töötlemise aluseks on INVL Life või kolmanda osapoole õigustatud huvid.

Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil.

 

7.7    Kaebuse esitamise õigus

Kui te leiate, et teie isikuandmete töötlemine on vastuolus kohaldatava seadusandlusega, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

8       Turundus

Lisaks kliendisuhete haldamisele kasutame me teie isikuandmeid oma toodete ja teenuste turundamiseks. Turundamist viiakse läbi interneti, elektronposti või telefoni teel. Turundamine võib olla sihitud INVL Life praegustele ja potentsiaalsetele klientidele. Lisaks turundamisele võtame me oma klientidega ühendust kliendisuhtluse teel. Mis puudutab INVL Life institutsionaalseid kliente, siis saadame me turundusmaterjale ainult nendele klientidele, kes on selleks oma nõusoleku andnud.

Meie internetiturundus koosneb näiteks elektronkirjade saatmisest ja online-reklaamist või turunduskampaaniatest sotsiaalmeedia keskkondades (näiteks Facebook, Instagram, LinkedIn). Meie elektronkirjad sisaldavad erinevatele kliendigruppidele suunatud uudiskirju ja näiteks kutseid üritustele. Ma kasutame oma online-reklaamide suunamisel partnerfirmasid näiteks nii, et inimestele näidatakse toodete ja teenustega seotud reklaami nendel veebilehtedel, mida nad on eelnevalt külastanud. Reklaami sihtimine toimub automaatselt ja kasutab küpsiseid ning andmetel, mida kasutatakse, ei ole midagi tegemist kliendi kindlustuste või investeeringutega.

8.1    Turundusest loobumine

Te võite hallata oma elektronkirja tellimusi meie klienditeeninduse kaudu. Lisaks sisaldab iga elektronkiri linki, mille kaudu te saate tellimuse tühistada. Samuti võite te turundusega seotud suhtlusest loobuda, võttes ühendust meie klienditeenindusega.

Te võite kontrollida küpsiseid, mida kasutatakse reklaami sihtimiseks, oma veebilehitseja seadete kaudu. Palun pange tähele ka seda, et küpsiste kasutamise takistamine võib mõjutada meie teenuste funktsionaalsust. Oma online-reklaami sihtimiseks kasutame me Facebooki ja Google Display võrguteenuseid.

8.2    Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse külastaja arvutisse või muusse seadmesse sel ajal, kui ta kasutab INVL Life veebilehti. Küpsiseid kasutatakse näiteks selleks, et peale seda, kui kasutaja on veebiteenusesse sisse loginud, seanssi hallata ning meeles pidada kasutaja poolt tehtud valikud, kui ta ühelt leheküljelt teisele liigub. Samuti võime me kasutada küpsiseid näiteks veebilehe külastajate individualiseerimiseks ja meie veebilehe külastatavuse statistika koostamiseks. Nii seansiküpsiseid kui ka püsiküpsiseid, mida INVL Life ja meie partnerid paigaldavad, kasutatakse INVL Life digitaalteenustes, kaasa arvatud veebileht.

9       Kuidas isikuandmeid kaitstakse ja millised risked kaasnevad?

Me kasutame vajalikke ja asjakohaseid tehnoloogilisi ja administratiivseid andmekaitse meetodeid, mis on kooskõlas isiku-ja muude andmete kaitse parimate praktikatega. Nimetatud meetodite hulka kuuluvad tulemüüri kasutamine, tugevad krüptimistehnikad ja turvalisad, ligipääsu kontrollid ning piiratud kasutusõigus, kuid ka personali koolitamine ja alltöövõtjate hoolikas valik. Alltöövõtjad on lepinguliselt seotud täitma kohaldatavat seadusandlust ja andmekaitse põhimõtteid ning INVL Life juhtnööre.

Isikuandmete töötlemine on lubatud ainult nendele töötajatele, kes vajavad andmete kasutamist oma tööülesannete täitmiseks. Isikuandmeid sisaldavates süsteemides on üksikisikute kasutajakontod ning süsteemide kasutamist monitooritakse. Lisaks seadusjärgsele konfidentsiaalsuskohustusele on INVL Life isikuandmete töötlejad seotud eraldi konfidentsiaalsusnõuetega. Isikuandmed, mis ei ole enam vajalikud, kustutatakse turvaliselt.

Vaatamata hoolikatele ja asjakohastele turvalisusmeetmetele kaasneb andmetöötlusega alati risk. Juhul, kui andmete turvalisusnõudeid rikutakse viisil, mis kujutab endast suurt ohtu teie privaatsusele või esinevad vaatamata turvalisusmeetmetele muud riskid, võtame me teiega ühendust nii pea kui võimalik.

Samuti soovitame teil tutvuda INVL Life online teenuste ja veebilehe kasutustingimustega ja kontrollida, et seadmed ja ühendused, mida te kasutate, vastavad andmete turvalisuse tingimustele. Rohkem informatsiooni ja üldiseid nõuandeid ning juhiseid andmete kaitsmise kohta leiate näiteks EestiLäti ja Leedu Andmekaitse Inspektsiooni veebilehtedelt.

10   Kellega ma võin ühendust võtta?

Juhul kui teil on andmekaitse kohta küsimusi, võite võtta ühendust meie klienditeenindusega alljärgnevates riikides ja asukohtades:

 

Eesti:
Keemia 4, Tallinn
10616, Eesti
+ 372 6 812 300
[email protected]

 

Läti:

Elizabetes 10B-1, Rīga, LV-1010, Läti

+371 67503333

[email protected]

 

Leedu:

Gynėjų g. 14,

LT-01109 Vilnius,

Leedu

+370 8 700 55 959

[email protected]