INVL Logo

Jätkusuutlikkus

Invalda INVL grupp on võtnud kasutusele vastutustundliku investeerimise ja jätkusuutlikkuse riskide integreerimise poliitika.

Meie eesmärk on pidada silmas jätkusuutliku investeerimise eesmärke ning panustada sotsiaalsesse heaollu ja säästvasse arengusse, võttes selleks arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid (ESG-tegureid), rakendada aktiivset kaasamist ja negatiivset seiret ning pidada kinni vastutustundliku investeerimise põhimõtetest.

Antud teave põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrusel (EU) 2019/2088 jätkusuutlikkuse avalikustamise kohta finantsteenuste sektoris.

 

Meie lähenemine ESG-le

INVL investeeringute haldamise grupp on kirjutanud alla vastutustundliku investeerimise põhimõtete (Principles of Responsible Investments, PRI) algatusele, mille eesmärk on ESG-tegurite kaasamine investeerimisotsuste langetamisel ja kaasamispraktikates.

Invalda INVL liitus ÜRO toetatud Vastutustundliku Investeerimise Põhimõtetega (PRI) 2017. aasta keskel.

Meie eesmärk on hallata varasid vastavalt ESG-le ja üleilmsetele jätkusuutliku juhtimise praktikatele, luues väärtust meie investoritele ja ühiskonnale.

Rakendame ESG-d järgmiselt:

  • Ettevõtte – järgime turupraktikaid ja õiguslikke nõudeid ning teostame organisatsioonilist integreerimist läbi hariduse.
  • Fondid – edendame keskkonna- ja sotsiaalsete omaduste esiletoomist vastavalt turustandarditele.