INVL Logo

Jätkusuutlikkusega ja vastutustundlikkusega seotud teave

INVL investeeringute haldamise ja elukindlustuse grupp on kirjutanud alla vastutustundliku investeerimise põhimõtete (Principles of Responsible Investments, PRI) algatusele, mille eesmärk on ESG-tegurite kaasamine investeerimisotsuste langetamisel ja kaasamispraktikates.

Meie eesmärk on pidada silmas jätkusuutliku investeerimise eesmärke ning panustada sotsiaalsesse heaollu ja säästvasse arengusse, võttes selleks arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid (ESG-tegureid), rakendada aktiivset kaasamist ja negatiivset seiret ning pidada kinni vastutustundliku investeerimise põhimõtetest.

Antud teave põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrusel (EL) 2019/2088 jätkusuutlikkuse avalikustamise kohta finantsteenuste sektoris.

Vastutustundliku investeerimise ja jätkusuutlikkusriskidega arvestamise kord

INVL investeeringute haldamise ja elukindlustuse grupp hindab finantsinstrumentide jätkusuutlikkuse riskide juhtimist. Grupp on võtnud kasutusele vastutustundliku investeerimise ja jätkusuutlikkuse riskide integreerimise poliitika.

Vastutustundliku investeerimise ja jätkusuutlikkuse riskidega arvestamise kord

 

Peamiste jätkusuutlikkusele avalduvate negatiivsete mõjude hindamine ning muu jätkusuutlikkusega seotud teave

Peamised kahjulikud mõjud jätkusuutlikkusele – negatiivsed, olulised või potentsiaalselt olulised mõjud jätkusuutlikkusteguritele. Need võivad mõjuda halvendavalt, tulenedes ettevõtte investeerimisvalikutest või nõuannetest. INVL investeeringute haldamise ja elukindlustuse grupp ei võta hetkel arvesse peamisi negatiivseid mõjusid jätkusuutlikkusteguritele.

Teatis jätkusuutlikkusele avalduvate negatiivsete mõjude hindamise kohta

 

 

Jätkusuutlikkus INVL toodetes

Ettevõte investeerib erinevatesse varaklassidesse (nt aktsiad, võlakirjad, raha ja raha ekvivalendid, alternatiivsed investeeringud) läbi erinevate investeerimisriskiga elukindlustusportfellide ja klientide hallatud portfellide. Jätkusuutlikkusriskiga arvestamine investeerimisotsuste langetamisel oleneb varadest, strateegiast ja individuaalsete investeerimisportfellide või kliendiportfellide tähtajast.

 

INVL Global Sustainable Equity investeerimisportfelli jätkusuutlikkusteabega on võimalik tutvuda siin.