INVL Logo

Uus erakapitali investeerimisfond INVL Private Equity Fund II seab sihiks 250 miljonit eurot

Baltimaade juhtiv varahaldusgrupp Invalda INVL lõi oma tütarettevõtte INVL Asset Management’i kaudu teadlikele investoritele uue suletud investeerimisfondi INVL Private Equity Fund II, mis on järg erakapitali investeerimisfondi INVL Baltic Sea Growth Fund-ile. INVL Private Equity Fund II investeerib Baltimaade, Poola ja naaberriikide ettevõtetesse. Fond plaanib kaasata 250 miljoni eurot, ülempiiriga 400 miljonit eurot, mis teeb sellest Baltimaade suurima fondi.

INVL Private Equity Fund II alustab oma tegevust kohe pärast seda, kui Leedu Keskpank on fondi tingimused heaks kiitnud.

„Usume, et INVL Private Equity Fund II on suurepärane valik nii kohalikele kui ka välisinvestoritele, kes mõistavad meie piirkonda ja selle võimalusi ning on valmis investeerima siinsel turul tegutsevatesse ettevõtetesse, kes omavad  selget ja arusaadavat plaani  kiireks kasvuks. Fondi vahendid  ning investeeringute juhtide kogemused on täiendavaks ressursiks, mis hoogustab ettevõtete ja riikide arengut, kuhu investeeritakse.

Invalda INVL meeskonnal on enam kui 30-aastane kogemus piirkonnas tegutsevate tippettevõtete omandamisel, restruktureerimisel ja kasvatamisel. Seda kinnitab INVL Baltic Sea Growth Fundi senine tulemuslik  tegevus, sealhulgas oma valdkonna juhtivad portfelliettevõtted. Uut fondi hakkab haldama sama meeskond, kes on tõestanud oma võimet investeerida, viia ellu keerulisi tehinguid ja juhtida ettevõtteid, et tagada nende kiire laienemine ja väärtuse kasv,” lausus Invalda INVLi tegevjuht Darius Šulnis.

„Uus fond jätkab 165 miljoni euro suuruse INVL Baltic Sea Growth Fundi edukat strateegiat, mis investeeris ja arendas sellistesse sektoritesse nagu jäätmekäitlus, kliimamuutuste vastu võitlemine, tervishoid ja toidutöötlemine. Ettevõtted nagu Eco Baltia, InMedica, Eglės sanatorija või Galinta on oma valdkonna liidrid, mis panustavad avalikku heaolusse.

INVL Baltic Sea Growth Fundi sisemine netotootlus aasta baasil oli 2023. aasta lõpu seisuga 26%, rahakordaja 1,9x. Kui fondi investorid oleksid paigutanud raha OMX Baltic All Share’i (Balti aktsiaturu koondindeks) või MSCI Eastern Europe ex-RU (Ida-Euroopa aktsiaindeks ilma Venemaa aktsiateta) aktsiaindeksisse, oleks tootlus olnud vastavalt 20 ja 17 protsendipunkti madalam,” ütles INVL Private Equity Fund II ja INVL Baltic Sea Growth Fundi juhtivpartner Deimantė Korsakaitė.

Ta peab avaliku turu ekvivalenti heaks vahendiks, mille abil saab võrrelda investeeringuid erakapitali ja börsil noteeritud ettevõtetesse.

Uus fond jätkab INVL Baltic Sea Growth Fundi senist strateegiat – kasutada ära perspektiivikaid võimalusi Baltikumis ja Poolas, investeerides keskmise suurusega ettevõtetesse, mis võivad täiendava kapitalisüsti ja oskusliku juhtimise abil saada oma sektoris valdkonna liidriks, tagades seeläbi investoritele atraktiivse riskiga korrigeeritud tootluse. INVL Private Equity Fund II keskendub kontroll- või oluliste vähemusosaluste omandamisele ja osaleb aktiivselt investeeringute juhtimises, et pikas perspektiivis oluliselt suurendada investeeritud kapitali väärtust. Eesmärk on moodustada 10–12 investeeringust koosnev mitmekesine portfell, pakkudes sihtettevõtetele kasvukapitali ning tehes väljaostu- ning ostu- ja ehitusinvesteeringuid. Fond plaanib reeglina igasse portfelliinvesteeringusse investeerida 15–35 miljonit eurot, kuid kui nähakse ette olulist potentsiaali väärtuse tõstmiseks läbi täiendavate investeeringute, võidakse teha ka väiksemaid investeeringuid.

„Järgime jätkuvalt ranget investeerimisdistsipliini ja investeerime ainult ettevõtetesse, kus näeme selget potentsiaali väärtuse loomiseks ja kuidas meie kaasamine juhtimisse aitaks tagada ettevõtte kiirema kasvu ning laienemise,” ütleb INVL Private Equity Fund II ja INVL Baltic Sea Growth Fundi juhtivpartner.

INVL Private Equity Fund II investeerimiseks loodud osakute esmane pakkumine peaks lõpule jõudma pärast vähemalt 125 miljoni euro kaasamist, mida loodetakse teha selle aasta lõpuks. Minimaalne investeering fondi on 10 miljonit eurot, kuid fondivalitsejal on õigus võtta vastu ka väiksema investeerimissummaga investoreid. Lisaks loob fondivalitseja eraldi allfondi, mis investeerib INVL Private Equity Fund II-sse, mille minimaalne investeeringu summa on 125 000 eurot.

Investorite ja INVL Private Equity Fund II juhtkonna huvide ühistamiseks investeerib viimane ka ise märkimisväärse summa, moodustades vähemalt 10% fondi kogusuurusest. Kavandatakse, et alates algse pakkumisfaasi lõppemisest tegutseb fond 10 aastat.

Baltimaade juhtiva varahaldusettevõtte INVL Asset Management´i loodud uus fond järgib kõrgeimaid ettevõtte üldjuhtimise ja riskihalduse standardeid, mille üle teostab järelevalvet Leedu Keskpank. INVL Private Equity Fund II varad on kaitstud ning rahaliste vahendite liikumist jälgib ja kontrollib depoopank. Leedu Keskpank andis INVL Asset Managementile 2017. aasta oktoobris alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate seaduse kohase tegevusloa.

INVL Asset Managementi kohta

 INVL Asset Management on Baltimaade juhtiv varahaldusettevõtte. Püüame pakkuda oma investoritele parimat riskiga kohandatud tulu, mõjutades seeläbi soodsalt meie piirkonna majandusarengut. Kuulume üle 30-aastase kogemusega Invalda INVL gruppi, mis haldab üle miljardi euro väärtuses varasid erinevates varaklassides, sealhulgas erakapitali- ja kinnisvara,  metsa- ja põllumajandusmaa, taastuvenergia lahendused ja erasektori võlad. Olulise terviklahendusena pakume klientidele personaliseeritud family office teenuseid Leedus, Lätis ja Eestis. Lisaks haldame pensionifonde Lätis. Lisateavet leiate www.invl.com/en/.

Oluline märkus

 Antud teave on esitatud üksnes informeerimise eesmärgil, mis ei ole ja mida ei saa tõlgendada kui pakkumist ühisinvesteerimisettevõtte investeerimiseks loodud osakute ostmiseks, investeerimissoovitusena või investeerimisuuringuna, kuivõrd see ei ole loodud arvestama üksikute investorite investeerimiseesmärke, finantsolukorda ega vajadusi.

Investeerimisel võtavad investorid enda kanda investeeringuga seotud riski. Investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda, ja investor võib saada tagasi vähem, kui on investeerinud. Varasemad investeerimistulemused ei taga tulevikus samu tulemusi ega kasumlikkust. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid võimalikud investorid ise või investeerimisnõustaja abiga hindama investeeringu sobivust enda jaoks koos investeeringuga seotud maksude ja tasudega, kaaluma kõiki investeeringuga seotud riske ning lugema hoolikalt läbi vastava ühisinvesteerimisettevõtte reeglid, prospekti ja muud dokumendid.

Selles teadaandes mainitud ühisinvesteerimisettevõtte osakuid võib levitada ainult teadlikele investoritele, nagu on määratletud Leedu Vabariigi  teadlike investorite investeerimisfondi seaduses, mida on aeg-ajalt muudetud ja täiendatud, ning neid ei tohi levitada ega üle anda teistele klientidele, kes ei vasta teadliku investori kriteeriumidele.